clipanhdep24
clipanhdep24 04 Dec 2018
0
Loading...

Tiếp theo

BIGO LIVE: EM GÁI MANG BIKINI NHẢY tung QUẦN** CĂng Mắt Lên Xem Nhé** ::))))
21 Mar 2019
BIGO LIVE: EM GÁI MANG BIKINI NHẢY tung QUẦN** CĂng Mắt Lên Xem Nhé** ::))))
Anonymous · 43 Lượt xem

Lệnh Ngự Dân ca quan họ bắc ninh

 12 Lượt xem

Vẳng ớ tai nghe tang lý tình là nghe lệnh ngự, qua lới nọ lới như chèo a đua.
Bên ớ kia sông tang lý tình là như có miếu ấy có à chùa, qua lới í i nọ lới như miếu à thiêng, ấy có à chùa, qua lới í i nọ nới như miếu à thiêng.
Cây í ớ trúc xinh i, tang lý tình là cây trúc mọc ì, qua lới nọ lới như bờ ao. Anh ớ hai xinh i tang lý tình là anh hai đứng, đứng nơi à nào, qua lới í i nọ lới như cũng à

Xem thêm
Loading...
0 Comments sort Sort by

Facebook Comments

Tiếp theo

BIGO LIVE: EM GÁI MANG BIKINI NHẢY tung QUẦN** CĂng Mắt Lên Xem Nhé** ::))))
21 Mar 2019
BIGO LIVE: EM GÁI MANG BIKINI NHẢY tung QUẦN** CĂng Mắt Lên Xem Nhé** ::))))
Anonymous · 43 Lượt xem